Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC)

Alles over Zorg en Nazorg bij ernstige misdrijven

Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC)

Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak.

We leggen graag uit wat VVC is

Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.

Bij een straatroof wordt diefstal en geweld gecombineerd en vindt plaats op de openbare weg. De dader gebruikt geweld om zich spullen van het slachtoffer toe te eigenen. Denk bijvoorbeeld aan tasjesdieven, maar ook aan een gewelddadige beroving in een portiek. Als dit de dader niet lukt, spreken we van een poging tot straatroof.

Bij een overval wordt met geweld of onder bedreiging van geweld, enig goed weggenomen of afgeperst. Het wordt gepleegd tegen personen die zich in een afgeschermde ruimte bevinden of op een gepland/ georganiseerd (waarde) transport.

Bij deze vorm van criminaliteit wordt een woning illegaal opengebroken en betreden.

Bij deze vorm van criminaliteit wordt er op een of andere wijze goed(eren) of geld uit een woning of een daartoe bestemde ruimte weg genomen dat aan een ander toebehoort. Dit gebeurt buiten iemands weten of tegen de wil van de rechthebbende in.

Overlast is een subjectief begrip. Iedereen ervaart overlast op zijn eigen manier en geeft daar een eigen mening en gevolg aan. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen sociale overlast en fysieke verloedering. De eerste vorm betreft onder meer hangjongeren, burengerucht, horeca- en drugsoverlast. Fysieke verloedering heeft betrekking op bekladding van muren of gebouwen, rommel en hondenpoep op straat en vernieling van telefooncellen, bus- en tramhokjes.

 • Jeugdoverlast
  Dit is groepsgedrag dat jongeren in de leeftijd tot 23 jaar in de openbare ruimte vertonen en dat andere gebruikers van die openbare ruimte en omwonenden als hinderlijk of overlast gevend ervaren. Overlast gevend gedrag speelt zich vaak af in het grensgebied tussen hinderlijk gedrag dat niet strafbaar is, en strafbaar gedrag dat niet altijd bestraft wordt. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van een gemeente is geregeld dat er geen overlast veroorzaakt mag worden. Het gaat hierbij om veel lawaai maken met brommers of in groepsvorming, ‘hinderlijk aanwezig zijn’ (bijvoorbeeld vlak voor een in- of uitgang van een supermarkt), vernieling en vervuiling.
 • Jeugdcriminaliteit
  Jeugdcriminaliteit is te definiëren als strafbaar gedrag van jongeren tot en met 24 jaar. Voorbeelden van strafbaar gedrag zijn: geweld plegen, stelen, overvallen en bedreigen. Vaak plegen jongeren in groepsverband. Dat geldt voor ongeveer 75% van alle door jongeren gepleegde delicten. Deze groepen zorgen voor veel overlast, plegen ernstige strafbare feiten en zijn een negatief voorbeeld voor opgroeiende jeugd in hun wijk.
 • Jeugdoverlast in groepsverband
  Jeugdoverlast kan in vier groepen worden onderscheiden, namelijk hinderlijk, overlast gevend, crimineel en aanvaardbaar.

De eerste groep is een hinderlijke jeugdgroep. Deze groep hangt wat rond in de buurt, is af en toe luidruchtig aanwezig en trekt zich niet zoveel aan van de omgeving. Soms maakt de groep zich schuldig aan kleine vernielingen. Een beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig aan (veelal lichte) gewelds- en (in mindere mate) vermogensdelicten. Over het algemeen is het een groep die nog voldoende ‘autoriteitsgevoelig’ is en aanspreekbaar is op zijn gedrag.

De tweede groep is een overlast gevende jeugdgroep. Deze groep is nadrukkelijker aanwezig, kan af en toe provocerend optreden, valt omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielt regelmatig allerlei zaken en laat zich veel minder gelegen liggen aan andere mensen. Geweldsgebruik wordt niet geschuwd en de groepsleden zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar de groep zich schuldig aan maakt, worden doelbewuster gepleegd en de groepsleden zijn ook meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt worden.

De derde groep is een criminele jeugdgroep. Deze groep bestaat uit jongeren die op het criminele pad zijn geraakt of criminaliteit niet schuwen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat deze misdrijven plegen voor het financiële gewin in plaats van voor de kick of het aanzien. Groepsleden scoren hoog op het type delicten waar ook de andere twee typen groepen hoog op scoren.

De vierde groep bestaat uit de zogeheten 'aanvaardbaar rondhangende' jongeren die geen overlast veroorzaken.

Download informatie flyers

Maak een keuze:


De politie heeft een hulpverleningstaak de handhaving van de openbare orde en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. De laatst genoemde handhaving omvat de daadwerkelijke voorkoming, de opsporing, de beëindiging, de vervolging en de berechting van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechter of het openbaar ministerie. Vaak beëindigt de politie ook al door het verrichten van opsporingshandelingen het strafbaar feit. Het is namelijk mogelijk dat een verdachte niet vervolgt hoeft te worden.

De ernst van een misdrijf of pakkans van de verdachte (deze is gezien) is medebepalend voor de inzet van politie. Bij een overval worden wegen afgezet en gaat doorgaans een helikopter de lucht in. Het onderzoek dat de politie hier verricht valt onder heterdaad. Dit is wanneer het strafbare feit wordt ontdekt, terwijl het wordt begaan (het betrappen van de dader) of terstond nadat het begaan is. Een slachtoffer (winkel of onderneming) moet er voor zorgen dat er aanwijzingen kunnen worden gegeven, het doel is de dader zo snel mogelijk aan te houden.

 • Zorg dat er snel camerabeelden beschikbaar komen
 • Laat getuigen nooit vertrekken (noteer gegevens)
 • Betreed de plaats van delict niet meer (laat alles liggen)
 • Gebruik de signalementenkaart

Buiten heterdaad volgt het opsporingsonderzoek, dit is het beginpunt van het strafprocesrecht en valt onder gezag de officier van justitie. Het nemen van strafvorderlijke beslissingen wordt als doel gezien. Het opsporingsonderzoek is er enkel op gericht dat strafbare feiten aan het licht worden gebracht.

Slachtofferhulp helpt na een misdrijf, verkeersongeval en andere calamiteiten. Zij geven je emotionele steun, helpen in in het strafproces en ondersteunen bij het vergoed krijgen van jouw schade.

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met slachtofferhulp. Het kan namelijk per mail, telefoon of chat. Ook is het mogelijk om 1 op 1 contact te hebben met iemand van slachtofferhulp. Dan kun je daarvoor een afspraak maken met een van de medewerkers van slachtofferhulp.

Slachtofferhulp heeft medewerkers in dienst die speciaal getraind zijn in het helpen van slachtoffers en hebben daarin veel ervaring. Er zijn specialisten op ieder gebied en bieden hulp na een specifieke gebeurtenis. Bij slachtofferhulp werken ook juridische experts die je kunnen informeren en adviseren in het strafproces en je eventueel ondersteunen bij het vergoed krijgen van jouw schade.

Werkwijze Slachtofferhulp
De hulp die slachtofferhulp biedt, hangt af van wat er is gebeurd en wat je nodig hebt. 

Dit doen ze altijd:

 • Helpen bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. 
 • Taken verdelen. Dat helpt om grip te krijgen op de situatie. 
 • Helpen bij het invullen van formulieren en brieven te schrijven.
 • In de gaten houden hoe het met je gaat
 • Praten met je over de ingrijpende gebeurtenis. Ze helpen je om stress te herkennen en hoe hiermee om te gaan. 
 • Ze weten wanneer professionele hulp nodig is en kunnen je hiervoor doorverwijzen.

Slachtofferhulp neemt automatisch contact met je op

Zodra je bij de politie aangifte hebt gedaan van een misdrijf of als je gewond bent geraakt door een verkeersongeval, dan geeft de politie jouw gegevens altijd door aan Slachtofferhulp. Slachtofferhulp neemt in de dagen die daarop volgen automatisch contact met je op.

Integrale veiligheid is een Wettelijke taak van de gemeente, in de meeste gevallen is de burgemeester portefeuillehouder. In het kader van die Wettelijke taak heeft de burgmeester ook regelmatig overleg met het openbaar ministerie en politie, we noem dat de "driehoek". Daarnaast zijn er de ambtenaren openbare orde en veiligheid. Op het gebied van deze veiligheid heeft de gemeente doorgaans een regisserende rol. Denk aan wijk- en buurtveiligheid, meer algemeen: de inwonende burgers. Winkels en ondernemingen vallen hier ook onder. Het economisch verkeer moet zich vrij van criminaliteit kunnen ontwikkelen, economische zaken van de gemeente is dan ook vaak betrokken. De gemeente werkt samen met tal van partijen, bijvoorbeeld het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Samen met deze partijen wordt er gekeken naar (preventieve) activiteiten, deze VVC pagina waar ondernemers zich kunnen opgeven voor een training is het gevolg van de samenwerking. Als er dan toch een misdrijf heeft plaatsgevonden mag je altijd rekenen op een luisterend oor van de gemeente, soms komt de burgemeester persoonlijk.

Je kunt zelf een hoop maatregelen nemen om VVC zoveel mogelijk te voorkomen. 

1. Tref goede organisatorische maatregelen, zoals:

 • Open en sluit de winkel altijd met minimaal twee personen.
 • Breng de flyer Wat moet u doen tijdens een overval bij je werknemers onder de aandacht.
 • Zorg voor een mobiele telefoon.
 • Zorg dat er een beperkt aantal sleutels in omloop is en noteer wie er een heeft.
 • Geef aan klanten en gasten nooit informatie over de geldstroom en beveiliging in de zaak.
 • Laat leiding en medewerkers duidelijk zichtbaar zijn in het bedrijf, met name rondom de kassa’s. 

2. Zorg voor minder contant geld, daardoor loop je minder risico

 • Room het geld, dat niet meer als wisselgeld nodig is, voortdurend af.
 • Tel je kasgeld altijd na sluitingstijd in een afgesloten ruimte en uit het zicht van publiek.
 • Zorg voor een degelijke inbraakwerende kluis of kast in de winkel en berg hier het getelde geld in op.
 • Berg cadeau- en waardebonnen apart en uit het zicht op.

3. Zorg voor een overzichtelijk inrichting van de winkel

Een overzichtelijke inrichting van de winkel helpt de veiligheid te vergroten:

 • Zorg dat je vanaf de kassa goed zicht hebt op de ingang en de rest van de winkel.
 • Zorg dat de etalage een vrij zicht biedt van buiten naar binnen, zodat voorbijgangers zien wat er in jouw winkel gebeurd.
 • Plaats de kassa in het zicht en houd hier toezicht op.
 • Zorg dat geld niet zichtbaar aanwezig is in de kassa.
 • Zorg voor een invullijst signalement bij de kassa.
 • Zorg voor een kassa die met één handeling open gemaakt kan worden, zonder code.
 • Hang stickers op met daarop de tekst:
  • ‘Wij accepteren geen bankbiljetten groter dan €200,-‘
  • ‘U kunt hier pinnen’
  • ‘Wij beschikken over een kluis met tijdsvertraging’
  • ‘Cameratoezicht

4. Zorg ervoor dat je medewerkers goed geïnstrueerd zijn
Je medewerkers spelen een belangrijke rol als het gaat om het vergroten van de veiligheid in de winkel. Betrek hen daarom bij de veiligheidsmaatregelen en procedures. Zo zorg je samen voor een veilige en prettige werkomgeving. Je kunt samen met je personeel (online) trainingen volgen via het PVONH. 

5. Stel duidelijke huisregels op voor bezoekers
Stel duidelijke huisregels op tegen bescherming van ongewenst gedrag van bezoekers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verplichte inzage in tassen of het ontzeggen van de toegang voor (hinderlijke) groepen, etc. Maar ook dat er cameratoezicht is en hoe je daarmee omgaat. 

De huisregels zet je in een huishoudelijk reglement. Het reglement moet je zichtbaar bij de ingang van de zaak ophangen. De winkelregels vormen namelijk een afspraak tussen de klant en jou. Zodra de klant bij jou naar binnenloopt accepteert hij of zij stilzwijgend de opgehangen regels. Officieel heet dit een privaatrechtelijke verbintenis. Huisregels hebben ook een preventieve werking en zijn je eerste bescherming tegen ongewenst gedrag van jouw bezoeker. Door dit soort mededelingen weten bezoekers waarmee ze rekening moeten houden in jouw winkel. En houden zij zich niet aan jouw regels? Dan kun je hen erop aanspreken.

6. Maak duidelijke afspraken met de lokale politie zodat je weet waarvoor en wanneer je ze kunt bellen en in welke gevallen ze bij je langs komen. 

7. Geef de bezoekers van je winkel persoonlijke aandacht:

 • Maak oogcontact, zodat ze weten dat ze gezien zijn
 • Begroet de bezoekers zodra ze de winkel binnen komen
 • Stel open vragen aan de bezoeker, zoals “waar bent u naar op zoek?” 

Subsidieregeling Schadefonds geweldsmisdrijven: 
Als je slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf en je daaraan ernstige lichamelijke of psychische problemen (letsel) overgehouden hebt, kun je bij het Schadefonds een financiële tegemoetkoming aanvragen. 

Met deze tegemoetkoming erkent het Schadefonds het onrecht dat je is aangedaan en draagt op deze manier bij aan het herstel van jouw vertrouwen in de samenleving. Het bedrag kun je uitgeven waaraan je wilt.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt tevens een subsidie van maximaal € 1.000 voor preventieve maatregelen tegen nieuwe woning- of bedrijfsovervallen. Het Schadefonds geeft dit uit namens de minister van Justitie en Veiligheid. Er zit wel een voorwaarde aan de regeling. Deze geldt namelijk alleen als er geweld is gebruikt bij de overval of met geweld is gedreigd (denk aan bijvoorbeeld met een mes of vuurwapen).

Je kunt het formulier invullen op www.schadefonds.nl/slachtoffer/subsidieregeling-overvallen-2. Het is mogelijk om deze dan per post op te sturen of online in te dienen.

Denk bij preventieve maatregelen aan: het aanbrengen van buitenverlichting, het vervangen van de sloten en het plaatsen van camera’s.

De subsidieregeling is een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor de aanpak van overvallen. 

Voorwaarden subsidie: 

 • Jouw woning of bedrijf is overvallen tussen 1 januari 2016 tot en 31 december 2021
 • Je hebt hiervoor aangifte gedaan en je kunt dit aantonen met een kopie van de aangifte. 
 • Je hebt na de overval preventieve maatregelen getroffen tegen nieuwe overvallen en je kunt dit aantonen met een factuur.
 • Je aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 juli 2022.

Gemeenten
14 + netnummer van uw gemeente
Voorbeeld: het telefoonnummer van de gemeente Haarlem is 14 023

Spoed alarmnummer politie/brandweer/ambulance 112
Bellen wanneer iemands leven direct in gevaar is. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Maar ook bij verdachte situaties, zoals:

 • Overval (na afloop)
 • Brand
 • Winkeldiefstal (bij aanhouding)
 • Onwel geworden persoon
 • Huisvredebreuk
 • (Bedrijfs)ongeval (ernstig letsel of overlijden) 
 • Verdacht pakket/persoon/voertuig

Wanneer u 112 belt, geef dan door: 

 • wat er aan de hand is;
 • waar er hulp nodig is;
 • welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer of ambulance

Algemeen nummer Politie Nederland
0900 - 8844

Bellen in gevallen die minder spoedeisend zijn, maar waarbij wel politie nodig is.
Bijvoorbeeld:

 • Winkeldiefstal (verdachte is al weg) 
 • Zakkenrollerij
 • (Geluids)overlast
 • Weggelopen/verdwaald kind

En indien mogelijk:

 • een goed signalement;
 • de wijze van verplaatsen (kenteken van het voertuig)
 • de vluchtrichting

Overzicht wijkagenten 
Op deze site van de politie zie je wie in jouw buurt de wijkagent is met zijn/haar contactgegevens
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000

Slachtofferhulp 0900 - 01 01 
(Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur.
Geen misdrijf, wel contact? Bel 088 - 746 07 46

Fraudehelpdesk 088 786 73 72 

Vertrouwenslijn afpersing 06 - 22 96 27 71

PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland, Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland)
(Voor trainingen en hulp omtrent beheersbaarheid criminaliteit op de bedrijventerreinen)
Neem contact op
Direct naar de (online) trainingen

CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) 
Telefoonnummer 030 - 751 6700
E-mailadres: [email protected]

Wij zijn er voor ondernemers

Het werk van PVO Noord-Holland vindt plaats in de regio die gelijk is aan de politieregio Noord-Holland. Hier zit de kennis van lokale problematiek en vindt de prioriteitstelling van de activiteiten plaats. Om dit te faciliteren is PVO Noord-Holland een stichting met een bestuur, een Raad van Toezicht, eigen financiële middelen en de inzet van een projectteam. De leden van de bestuursorganen nemen deel als natuurlijk persoon en voeren het bestuur in een nevenfunctie uit. De samenstelling van het bestuur is gebaseerd op functie en rol van de leden bij ondernemingen en overheidsorganisaties.

Je wilt vast meer weten!

Waarbij PVO Noord-Holland jou ondersteunt

Gedigitaliseerde criminaliteit

 • Jaarlijkse stijging van 30%.
 • Schade aan (MKB) bedrijven.
 • Nauwelijks op te lossen met opsporing.
 • Preventie ligt bij de gebruiker zelf.
 • Ga aan de slag met PVO Noord-Holland.

Meer over cybercrime

Awareness ondermijning

 • Infiltratie in de bovenwereld.
 • Intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage.
 • De gevolgen voor ondernemers zijn groot.
 • Grote, (in)directe financiële schade.
 • Ga aan de slag met PVO Noord-Holland.

Meer over Awareness ondermijning

 

VVC (Veel Voorkomende Criminaliteit)

 • Geweldsmisdrijven die direct raken.
 • Misdrijven richten financiele schade aan.
 • De emotionele schade is groot.
 • Neem nu zelf maatregelen.
 • Ga aan de slag met PVO Noord-Holland.

Meer over VVC

Veel voorkomende criminaliteit nieuws

In week 41 (7 t/m 13 oktober) is het de Week van Veiligheid. In 2023 kwamen in 180 ondernemers af op…

Als iemand je in je winkel, of bedrijf met geweld (of onder bedreiging van geweld) dwingt om geld of…

Hoe gedraagt een winkeldief zich en op welke wijze kun je als winkelmedewerker daarop reageren,…