PVONH
PVONH

Privacy verklaring

De stichting PVO Noord-Holland (voorheen Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland), verder genoemd als het PVO Noord-Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Per adres gevestigdKoudenhorn 2, 2011 JC te Haarlem (bezoek op afspraak)
 • Inschrijving KvK53299116 (Amsterdam)

 

Beschrijving

Het PVO Noord-Holland is een non-profit platform, een publiek- privaat samenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat bestaat uit politie, gemeenten, brandweer, Openbaar Ministerie en het georganiseerde bedrijfsleven. Met dien verstande dat de bestuurders als natuurlijk persoon staan ingeschreven bij de KvK en niet namens de betrokken organisaties mogen handelen. Het primaire doel van het PVO Noord-Holland is de beheersing van de criminaliteit tegen het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat te bevorderen. Het PVO Noord-Holland beheert een deel van Burgernet in Noord-Holland.

Het bestuursorgaan bestaat uit een Raad van toezicht en het bestuur. De individuele bestuursleden nemen op persoonlijke titel deel. Het PVO Noord-Holland is de juridische entiteit, de achterliggende organisaties van de bestuursleden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of aanspreekbaar op zaken. Het PVO Noord-Holland dient geen commercieel belang, bemiddeld en organiseert tussen de partijen en leveranciers om activiteiten mogelijk te maken. Deze worden betaald uit een collectief werkbudget dat wordt opgebracht door de strategische partners van het PVO Noord-Holland en haar netwerk.   

Het PVO Noord-Holland verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie- en sectorgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt (afhankelijk van de dienst waar u zich voor heeft aangemeld)

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal.
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om diensten te kunnen leveren.

Het PVO Noord-Holland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het PVO Noord-Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het PVO Noord-Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is in principe onbeperkt zolang u niet aangeeft deze gegevens te verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het PVO Noord-Holland deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een activiteit en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het PVO Noord-Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het delen van uw persoonsgegevens wordt uitsluitend gedaan in het belang van het functioneren van de website (redactie en nieuwsbrief), de organisator van de trainingen en activiteiten waarvoor u zich zelf heeft opgegeven.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het PVO Noord-Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het PVO Noord-Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het PVO Noord-Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het PVO Noord-Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. Het PVO Noord-Holland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer